یکشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۱

ما در سرزمین فرصت ها...دوباره

پنج روزی است که به خاک سرزمین حاصلخیز مونترال بازگشته ام. اینبار نه ذوق بازگشت بود نه تب خارج...هر چه بود این امید بود که آنجا شاید بهتر باشد و اینجا مهربانتر...
برگشتیم...
مونترال بهار آلود رو هم دیدیم...به به...چه هوایی!!!
همه چیز خوبه...یا بهتر بگم هر آنچه من می بینم خوبه...!!!
و دلم برای مادر تنگ شده است...به اندازه بی نهایت روزهای خلقت و برای پدر نیز هم...
همین دلتنگی هم خوبه...!!!
سیما
اردیبهشت 1391

هیچ نظری موجود نیست: