جمعه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۱


برگذری و ننگری!   بازنگر! که بگذرد فقر من و غنای تو.......ا
نیما