یکشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۲

دلتنگ و خسته و مريض

مريض مي شوي و دلتنگ براي دستان پر مهر مادر و نگاه عاشقانه پدر... همين است كه در اسايش روزهاي غربتم دلت بي تاب ديدار عزيزاني ميشود كه مثل هميشه دورند و دورتر از انها اغوش دوستداشتنيشان.
سيما
تير ماه ١٣٩٢