پنجشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۸۹

وای از خرج و مخارج

این پول بی زبان در این مملکت چرا اینجوری خرج می شود...؟؟؟

هنوز وسط ماه هستیم و کردیت کارت ما همچینی حالش خرابه...

جهت خنده عرض کردم...

خوش باشید

سیما